Projekt
“Bezpieczna Przystań” nr umowy: POKL.07.01.01-30-057/08-00

Zaprzestanie realizacji projektu (2013-05-22)

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy   informuje, że z powodu nieprzewidzianych problemów kadrowych nie będzie  realizował projektu „Bezpieczna przystań” w roku 2013r. Jednocześnie do końca czerwca będziemy zamieszczać na naszej  stronie internetowej informacje o innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w których wziąć mogą udział mieszkańcy miasta i gminy Gołańcz.

Informację wytworzył 22.05.2013 r. Grzegorz Tomaszewski 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W GOŁAŃCZY (2013-04-18)

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W GOŁAŃCZY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy (2013-01-24)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zaprasza osoby w wieku 15-64 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne, realizowanych w ramach programu "Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni M-GOPS w Gołańczy do dnia 15 marca 2013r .

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Karolina Poznańska nr tel. 512 220 097

SZKOLENIA - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 2012 (2012-12-04) (2012-12-05)

Projekt „Bezpieczna przystań” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego zmierza powoli do końca. W końcu października 2012r.  uczestnicy projektu „Bezpieczna przystań” zakończyli kolejny cykl szkoleń/kursów zawodowych: 4 kobiety zdobyły kwalifikacje masażystki, natomiast 6 mężczyzn otrzymało uprawnienia na wózek widłowy.

Zakończył się też kurs opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. MGOPS w Gołańczy pomaga uczestnikom projektu w podjęciu zatrudnienia poprzez organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami poszukującymi profesjonalnie wyszkolonej  kadry.

 

G.T.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZUKA LOKUM (2012-12-05)

Sześć uczestniczek projektu "Bezpieczna przystań" chce założyć spółdzielnię socjalną na terenach wiejskich naszej gminy i poszukuje informacji o wszelkich budynkach mogących nadawać się pod tego typu działalność. Informacje i zapytania prosimy kierować   drogą mailową na adres - spoldzielniasocjalnagolancz@wp.pl

                                                                                                                              MGOPS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - SZKOLENIE (2012-11-20)

Zawiadomienie o wyborze oferty j- szkolenia Bezpieczna przystań 2012 cz IV - Tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (2012-10-04)

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych część III w ramach projektu pn. „Bezpieczna przystań w 2012 roku” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  – Część I - Masażystka,  Część II - Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego, Część III - Kurs obsługi wózków widłowych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- szkolenia Bezpieczna przystań 2012 czII Opiekunka - strona internetowa

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- szkolenia Bezpieczna przystań 2012 cz I Masażystka - strona internetowa

Zawiadomienie o wyborze oferty j- szkolenia Bezpieczna przystań 2012 cz III Wózli widłowe - strona internetowa

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych część III w ramach projektu pn. „Bezpieczna przystań w 2012 roku” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . (2012-09-24)

SIWZ SZKOLENIA III etap

Ogłoszenie o zamówieniu - strona internetowa

UCZESTNICY SZKOLEŃ ZYSKUJĄ CORAZ WIĘCEJ UMIEJĘTNOŚCI (2012-09-20)

 

W ramach projektu „Bezpieczna przystań” uczestnicy szkoleń zakończyli szkolenie pod nazwą „Operator pił mechanicznych do ścinki drzew”- 6 mężczyzn oraz „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” – 9 kobiet. Trwają szkolenia „Spawanie metodą MAG 135” oraz „Profesjonalne sprzątanie”.

Grzegorz Tomaszewski

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY (2012-08-17)

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Warsztaty dla uczestników projektu „Bezpieczna przystań” (2012-08-07)

Zakończyły się warsztaty psychologiczne oraz pierwsza część doradztwa zawodowego projektu „Bezpieczna przystań” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Obecnie wszyscy uczestnicy rozpoczęli trzydniowe szkolenie- warsztaty prawnicze. Planowane zakończenie szkolenia – 04.08.2012 r.

 

Grzegorz Tomaszewski
02.08.2012 r.

Ogłoszenie o Rekrutacji 2012 (2012-01-18)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ogłasza otwarty nabór kandydatów -uczestników projektu systemowego „Bezpieczna przystań” w roku 2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych mieszkańców miasta i gminy  Gołańcz, spełniających łącznie poniższe warunki:
-  zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych),
- wiek aktywności zawodowej (18-64 lata),
- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Zakładany czas realizacji projektu – czerwiec – grudzień 2012. Wymierną korzyścią jego ukończenia będzie nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych  zwiększające szanse na znalezienie w przyszłości pracy. Dla osób już zatrudnionych – możliwość przekwalifikowania i zmiany pracy. Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. LK.Libelta 4, 62-130 Gołańcz- koordynator projektu P.Karolina Poznańska tel. 67/3499992
Cztery edycje tego projektu w latach 2008-2011 MGOPS w Gołańczy, ukończyło 50 osób.
Więcej informacji na temat realizowanych form wsparcia w kolejnych latach  można znaleźć na stronie internetowej projektu www.bezpiecznaprzystan.pl .


             Grzegorz Tomaszewski
kierownik MGOPS w
Gołańczy

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA INFO 2011 R (2011-12-23)

W dniu 14 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia tegorocznej edycji projektu „Bezpieczna przystań”. W tegorocznej edycji wzięło udział 15 uczestników, wszystkie założone rezultaty zostały osiągnięte. Uczestnicy ukończyli kursy: prawo jazdy kat. B, kierowca wózka jezdniowego, opiekunka domowa z podstawami języka niemieckiego, spawanie metodą mag 135, krawcowa, kucharz małej gastronomii. Realizatorzy szkoleń zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego. Kadrę zarządzającą stanowili : Grzegorz Tomaszewski – kierownik projektu, Karolina Poznańska – koordynator projektu, Elżbieta Stachowiak – asystent koordynatora projektu, Katarzyna Gapczyńska – księgowa projektu.

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik projektu „Bezpieczna przystań”
23.12.2011 r.

KURSY ZAKOŃCZONE I W TRAKCIE REALIZACJI (2011-09-30)

Zakończył się kurs „ Krawiectwo lekkie”, który trwał od 18.08.2011 r. do 07.09.2011 r. , który ukończyło 5 osób. Dwie z nich złożyły c.v. i mają bardzo duże szanse na podjęcie pracy po zakończonym projekcie. W dniu 23.09.2011 r. zakończył się kurs „Kucharz małej gastronomii”, który ukończyło 5 osób. W trakcie realizacji są kursy „Kierowca wózka jezdniowego z obsługą magazynu” oraz kurs prawa jazdy kategorii B.

Warsztaty zakończone (2011-08-19)

Zakończyły się Warsztaty psychologiczne, Warsztaty prawnicze, oraz kurs "Aktywne techniki poszukiwania pracy". Brali w nich udział wszyscy uczestnicy projektu. Dzięki nim uczestnicy powiększyli swój zasób wiedzy o obowiązującym prawie, zwłaszcza prawie pracy co w powiązaniu z ćwiczonymi kompetencjami społecznymi o charakterze psychologicznym a także z poznaniem narzędzi służących poszukiwaniu pracy pozwoli im zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.
Grzegorz Tomaszewski

Realizatorzy Szkoleń 2011 (2011-07-27)

Informacja o realizatorach szkoleń 2011r. do ściągnięcia.

IV edycja (2011-07-27)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy rozpoczął realizację czwartej edycji projektu systemowego „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielostronnym wsparciem jest objętych 15 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Gołańcz, w tym dziewięć kobiet i sześciu mężczyzn. Projekt przewiduje przeprowadzenie sześciu rodzajów szkoleń specjalistycznych - „Kucharz małej gastronomii", Spawacz, „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego", „Krawiectwo lekkie", „Kierowca wózka jezdniowego z obsługą magazynu", „Prawo jazdy kat. B". Uczestnicy szkoleń nabędą także podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy na warsztatach prawniczych a na warsztatach psychologicznych poznają bliżej samych siebie. Większość z tych szkoleń zostanie zrealizowana w okresie lipiec - październik 2011 r.

Lipiec 2011
Grzegorz Tomaszewski
Kierownik MGOPS w Gołańczy

 

Przetarg na szkolenia (2011-06-10)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2,3
 5. Załącznik 4
 6. Załącznik 5

 

Zaproszenie (2011-02-14)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zaprasza osoby w wieku 18-25 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne, realizowanych w ramach programu „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet VII Działanie 7.1.1 Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni M-GOPS w Gołańczy do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pani Karolina Poznańska nr tel. 512 220 097

 

Przetarg na dożywianie (2010-12-07)

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie

Szkolenia i warsztaty (2010-11-22)

 1. /05.11.2010/  Zakończyło się szkolenie „Kierowca wózka jezdniowego z obsługą magazynu", które ukończyło ośmiu uczestników projektu / pięciu mężczyzn i trzy kobiety /. Szkolenie trwało od 19.10. do 05.11 2010. Realizatorem szkolenia było CS Edukacja z Chodzieży.
 2.  / 22.11.2010 / Odbywa się szkolenie „Obsługa sekretariatu z podstawami języka angielskiego" dla siedmiu uczestników projektu w tym sześciu kobiet i jednego mężczyzny. Szkolenie zakończy się 29.11.2010 r. Jego realizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Wągrowca.
 3. / 22.11.2010 / Trwają „Warsztaty prawnicze" dla wszystkich trzynastu uczestników projektu  „Bezpieczna przystań". Prowadzi je radca prawny Monika Woelke. Planowany termin zakończenia 26.11.2010 r.  

Warsztaty psychologiczne (2010-09-13)

W dniach 13, 15, 17, 24 września 2010 r. oraz 1 października 2010 r.odbędą się warsztaty psychologiczne dla 13 beneficjentów ostatecznych projektu „Bezpieczna przystań” podnoszące poziom kompetencji społecznych (w tym dziewięciu kobiet i czterech mężczyzn)  w ilości ogółem 20 godzin. 

Aktywne techniki poszukiwania pracy (2010-09-01)

W dniu 27 sierpnia 2010 zakończyło się szkolenie- Aktywne techniki poszukiwania pracy-   dla 13 (słownie trzynastu) uczestników  projektu „Bezpieczna przystań” w tym dziewięciu kobiet i czterech mężczyzn, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Szkolenie trwało trzy dni i wszyscy je ukończyli.

Szkolenia (2010-08-24)

W dniu 9 sierpnia 2010 roku zakończyło się szkolenie „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera"  dla dziewięciu uczestników projektu systemowego „Bezpieczna przystań" w tym ośmiu kobiet i jednego mężczyzny. Szkolenie, którego realizatorem była firma Mogilmed  z Mogilna ukończyli wszyscy uczestnicy.

  W dniu 25 sierpnia zaczęło się trzydniowe szkolenie „Aktywne techniki poszukiwania pracy" dla 13 uczestników projektu w tym dziewięć kobiet i czterech mężczyzn. Realizatorem tego szkolenia jest firma Centrum Szkoleniowe „Edukacja" z Chodzieży.  

Ogłoszenie (2010-01-11)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zaprasza  osoby w wieku 15-25 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne, realizowanych w ramach programu  „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet VII Działanie 7.1.1  Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni M-GOPS w Gołańczy do dnia 25 stycznia 2010r .  

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pani Karolina Poznańska nr tel. 512 220 097 

Zakończenie projektu (2009-11-12)

Uroczystość zakończenia projektu odbyła się 12 listopada 2009 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy. Oprócz uczestników projektu wzięli w niej udział: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Pan Mieczysław Durski, firmy i osoby przeprowadzające szkolenia w ramach projektu, pracownicy socjalni MGOPS w Gołańczy oraz zespół kierujący projektem.

Warsztaty prawnicze (2009-11-10)

W dniach 9-10 listopada 2009 roku w ramach projektu przeprowadzono warsztaty prawnicze dla wszystkich 9 uczestników. Pozwoliły one pogłębić wiedzę prawniczą uczestników z różnych dziedzin zwłaszcza prawa pracy co w przyszłości powinno się przełożyć na uzyskaniu większej pewności siebie w sytuacjach relacji pracownik- pracodawca.

Kolejne szkolenia zakończone (2009-10-22)

Zakończyły się szkolenia: „ Jak założyć własną firmę" (przeprowadzone w dniach 8-14.10 2009 r.), które ukończyło 9 osób oraz „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" (przeprowadzone w dniach 1-21.10 2009r.), które ukończyły dwie osoby.

Warsztaty psychologiczne zakończone (2009-09-28)

W dniach 14-21 września 2009 r., odbyły się warsztaty psychologiczne dla wszystkich uczestników projektu „Bezpieczna przystań". Celem warsztatów było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczna promocję własnej osoby. Zajęcia miały formę treningu umiejętności psychospołecznych oraz warsztatów. Były prowadzone w grupach i uzupełnione konsultacjami i rozmowami indywidualnymi.

Zakończono kolejne szkolenie (2009-09-14)

W dniach 8-9 września w ramach naszego projektu odbyło się szkolenie- „Aktywne techniki poszukiwania pracy". Szkolenie zrealizowała firma „Edukacja" z Chodzieży. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy (9 osób) projektu „Bezpieczna przystań".

Szkolenie odbyło się w zaadoptowanej na potrzeby projektu sali audio-wizualnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. 

Kurs komputerowy (2009-08-26)

W dniach od 17.08.2009r do 21.08.2009r w Centrum Szkoleniowym „Edukacja" w Chodzieży został przeprowadzony kurs komputerowy dla młodzieży z terenu gminy Gołańcz, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Bezpieczna przystań" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy. Szkolenie miało na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podstawowej obsługi komputera, posługiwania się funkcjami oraz oprogramowaniem.

W miesiącu wrześniu planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz warsztatów psychologicznych dla młodzieży i osób samotnie wychowujących dzieci. 

Zakończono szkolenie „Profesjonalny makijaż” (2009-07-31)

W dniach od 6 do - 13 lipca 2009 roku w ramach projektu „Bezpieczna przystań" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zostało przeprowadzone szkolenie „Wizaż-profesjonalny makijaż", dla 4 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Szkolenie obejmowało 25 godzin na jednego uczestnika. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania profesjonalnego makijażu. Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą było Centrum Szkoleniowe „Edukacja" z Chodzieży.

Profesjonalny sprzedawca zakończony (2009-07-30)

W dniach 22 czerwca - 2 lipca 2009 roku w ramach projektu „Bezpieczna przystań" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy,  zostało przeprowadzone szkolenie „Profesjonalny sprzedawca", dla 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Szkolenie obejmowało 45 godzin na jednego uczestnika. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kasjer- sprzedawca. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę i umiejętność z zakresu obsługi kas fiskalnych, profesjonalnej obsługi klienta oraz z rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych i Euro. Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą było Centrum Szkoleniowe „Edukacja" z Chodzieży. 

Tegoroczna edycja (2009-07-02)

W tegorocznej edycji „Bezpiecznej przystani" przy projekcie pracują:

 • Grzegorz Tomaszewski- kierownik projektu,
 • Karolina Poznańska- koordynator,
 • Katarzyna Gapczyńska- księgowa,

Specjaliści pracy socjalnej MGOPS w Gołańczy:

 • Małgorzata Wachowiak,
 • Renata Nonna,
 • Elżbieta Stachowiak,
 • Arleta Brzezińska

 

Nowa edycja (2009-06-27)

Tegoroczna edycja „Bezpiecznej przystani" rozkręciła się na dobre. Pierwszy cykl szkoleń, których realizatorem jest firma CK „Edukacja" z Chodzieży właśnie się zaczęły.

Są to:

 

 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i rozpoznawaniem polskich znaków pieniężnych i Euro/- 22.06.2009r - 02.07.2009r, dla siedmiu osób-/, 
 • wizaż - profesjonalny makijaż/ - 06.07.2009r - 13.07.2009r, dla czterech osób-/, 

 

 

2013-05-22

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy   informuje, że z powodu nieprzewidzianych problemów kadrowych nie będzie  realizował projektu „Bezpieczna przystań” w roku 2013r. Jed...

więcej


Archiwum aktualności