Projekt
“Bezpieczna Przystań” nr umowy: POKL.07.01.01-30-057/08-00

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych część IV w ramach projektu pn. „Bezpieczna przystań w 2012 roku” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012-11-08)

SIWZ -SZKOLENIA IV etap

Ogłoszenie o zamówieniu - na stronę internetową

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych część II w ramach projektu pn. Bezpieczna przystań w 2012 roku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012-07-26)

Ogłoszenie o zamówieniu - strona internetowa

SIWZ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU NA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" w 2012 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ (2012-06-14)

Ogłoszenie o zamówieniu - strona internetowa

siwz_dowozy

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn. „Bezpieczna przystań (2012-06-13)

Ogłsozenie o zamówieniu - strona internetowa

SIWZ -SZKOLENIA

SIWZ - SZKOLENIA - mODYFIKACJA Z DNIA 14.06.2012.doc

zmiana SIWZ

Zapytanie ofertowe (2011-11-14)

(2012 - 05 - 24 )
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA SZKOLEŃ W 2012 ROKU tutaj

Zapytanie ofertowe (2011-11-14)
Zapytanie ofertowe dotyczące bieżącej obsługi i utrzymania stron internetowych: http://mgopsgolancz.pl/upload/obsluga_strony.doc

 

Zapytanie ofertowe nr BP - 5 / 2011 (2011-06-30)

Gołańcz, dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Zapytanie ofertowe nr BP - 5 / 2011

 

 W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą „ Spawanie metodą MAG 135 „ Grupą docelową są   osoby w wieku 18 - 25 lata, z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczebność grupy docelowej wynosi 2 osoby w tym  2 mężczyzn . Przewidywany czas realizacji szkolenia: czerwiec - sierpień  2011. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty. Czas szkolenia wyznacza Zamawiający i wynosi on około 150 h.

 Wymagane jest by oferta zawierała  informację o wpisie oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych oraz krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL. 

 Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.

 Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , mgops.golancz@wp.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2011 r. do godz. 10. Wybór oferty nastąpi w dniu 05.07.2011 o godzinie 14.00. Z wybraną firmą zostanie podpisana umowa.

Uprawnioną osobą do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę jest Elżbieta Stachowiak - e-mail - sdsgolancz@wp.pl

 

 

Grzegorz Tomaszewski 

Kierownik Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr BP - 4 / 2011 (2011-06-30)

Gołańcz, dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Zapytanie ofertowe nr BP - 4 / 2011

 

 W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą Aktywne metody poszukiwania pracy. Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 23 lata, z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczebność grupy docelowej wynosi 15 osób w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn . Przewidywany czas realizacji szkolenia: lipiec - sierpień  2011. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty. Czas szkolenia wyznacza Zamawiający i wynosi on 12h tj. 3 dni po 4 h dziennie.

 Wymagane jest by oferta zawierała  informację o wpisie oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych oraz krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL. 

 Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.

 Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , mgops.golancz@wp.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2011 r. do godz. 14. Wybór oferty nastąpi w dniu 15.07.2011 o godzinie 12.00. Z wybraną firmą zostanie podpisana umowa.

Uprawnioną osobą do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę jest Elżbieta Stachowiak - e-mail - sdsgolancz@wp.pl

 

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik Zamawiającego

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- czVI prawo jazdy (2011-06-29)

Treść zawiadomienia dostępna w poniżej:

mgopsgolancz.pl/upload/zawiadomienie_prawo_jazdy.doc

 

Zapytanie ofertowe nr BP 3/2011 (2011-06-20)

 

Gołańcz , 20.06.2011

 

Zapytanie ofertowe nr BP 3/2011

    W  związku z realizowanym projektem systemowym ,,Bezpieczna Przystań '' współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje i umiejętności społeczne.Zamawiający jest zainteresowany ceną szkolenia pod nazwą  Warsztaty prawnicze .Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 25 lat  , z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczebność grupy docelowej wynosi 15 osób , w tym 9 kobiet i  6 mężczyzn. Przewidywany okres realizacji szkolenia : czerwiec / lipiec 2011 r. - ogółem 3 dni szkoleniowe po 4 h dziennie. Zakładanym celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu z zakresu obowiązującego prawa pracy, rodzinnego oraz cywilnego w kontekście zagadnień z życia codziennego.    Oferta powinna zawierać co najmniej :1. nazwisko, adres,  numer telefonu osoby realizującej szkolenie,2. posiadane kwalifikacje / wymagania niezbędne  wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, potwierdzone odpowiednimi dokumentami / , 3. program warsztatów, 4.cenę szkolenia brutto za jedną godzinę oraz ogółem.Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje , np. krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL. Realizacja warsztatów prawniczych odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy w  Gołańczy ul. Karola Libelta 4 w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym. Zamawiający nie zapewnia transportu osobie realizującej szkolenie. Zamawiający zapewnia transport uczestnikom szkoleń z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem. Z wybraną osobą - wykonawcą zostanie podpisana umowa o dzieło na realizacje zadania. Kryterium wyboru oferty będzie stanowiła cena i program szkolenia. Wybór oferty nastąpi nie później niż w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ofertę należy przesłać na adres : Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołanczy ul. Karola Libelta 4 , 62-130 Gołańcz , za pośrednictwem poczty , kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.

Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej :sdsgolancz@wp.pl i mgops.golancz@wp.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2011 r. do godziny 10.00  przy czym za termin upływu rozumie się termin faktycznego wpływu oferty do MGOPS w Gołańczy.

Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są:  Grzegorz Tomaszewski -tel. 512 212 742,e-mail-kierownikopsgolancz@wp.pl lub Elżbieta Stachowiak - Tel. 512 220 097 , e-mail -sdsgolancz@wp.pl

 

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik MGOPS w Gołańczy

Zapytanie ofertowe nr BP 2/2011 (2011-06-14)

W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje i umiejętności społeczne.

  Zamawiający jest zainteresowany  ceną szkolenia pod nazwą Warsztaty psychologiczne. Grupą docelową są osoby w wieku 18-25 lat, z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczebność grupy docelowej wynosi 15 osób w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn . Przewidywany okres realizacji szkolenia: czerwiec/lipiec 2011 r. - ogółem 5 dni szkoleniowych po 4 h dziennie. Zakładanym efektem szkolenia ma być min. zwiększenie poziomu integracji grupy osób, wzrost  samowiedzy - beneficjentów ostatecznych projektu „Bezpieczna przystań". Szkolenie powinno się zakończyć wydaniem krótkiej opinii o uczestniku.  Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwisko i adres osoby realizującej szkolenie, posiadane kwalifikacje, program warsztatów, cenę szkolenia brutto ogółem .Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL. Zamawiający wymaga, by osoba realizująca szkolenie posiadała ukończone  wyższe studia psychologiczne, tytuł magistra psychologii oraz co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze psychologa potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Pożądane jest doświadczenie w pracy z osobami z przedziału wieku 18-25 lat potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Miejsce realizacji warsztatów - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy. Zamawiający nie zapewnia transportu osobie realizującej szkolenie. Zamawiający zapewnia transport uczestnikom szkoleń z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem. Z wybrana osobą - wykonawcą zostanie podpisana umowa o dzieło na realizację zadania. Kryterium wyboru oferty będzie stanowiła cena i program szkolenia. Wybór oferty nastąpi nie później niż w dniu 27 czerwca 2011 r.   Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.  Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl  i   mgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2011 do godziny 15.00. przy czym za termin upływu rozumie się termin faktycznego wpływu oferty do MGOPS w Gołańczy. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - tel. 512 212 742, e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Elżbieta Stachowiak - tel. 512 220 097 e-mail - sdsgolancz@wp.pl                           

Grzegorz Tomaszewski    

Zapytanie ofertowe nr BP - 1/2011 (2011-06-14)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy- realizator programu „Bezpieczna przystań", zwraca się  z ofertą realizacji przewozów uczestników szkoleń projektu „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Czas realizacji zlecenia - czerwiec- grudzień 2011. Liczba uczestników szkoleń = 15 / 9 kobiet, 6 mężczyzn / + 1 koordynator. Zakładana ogólna liczba przejechanych kilometrów- 8611 km. Ogólna liczba godzin postojowych - 300. Oferta powinna zawierać ceny - cenę jednostkową usługi przewozu za 1 km oraz cenę jednostkową jednej godziny postojowej .Obie ceny wyrażone w cenie brutto.

  Wymagane jest posiadanie uprawnień do przewozów ludzi potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i podpis  oferenta lub jego pełnomocnika. Kryterium wyboru oferty będzie stanowiła cena. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.    Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl    ,  mgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 15.00 przy czym za termin upływu rozumie się termin faktycznego wpływu oferty do MGOPS w Gołańczy.  Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - tel. - 512 212 742,  e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Elżbieta Stachowiak - e-mail - tel. 512 220 097, e-mail  sdsgolancz@wp.pl   

Grzegorz Tomaszewski         

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 (2010-07-06)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny stołów konferencyjnych. Wymagany typ stołów - stoły konferencyjne składane. Liczba stołów - 6. Cena powinna zawierać podatek VAT. Oferty należy składać na adres Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4, 62-130 Gołańcz. za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.

 Dopuszcza się przesłanie oferty faksem /067 261 21 61 / lub drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl . Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2010 o godzinie 15.00.. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl                                                                                                          

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 7 (2010-06-28)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny krzeseł. Wymagany typ krzeseł - krzesła konferencyjne z oparciami i podłokietnikami, siedziska i oparcia wyściełane. Liczba krzeseł - 20. Cena powinna zawierać podatek VAT. Oferty należy składać na adres Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4, 62-130 Gołańcz. za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.  Dopuszcza się przesłanie oferty faksem /067 261 21 61 / lub drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.pl ,mgops.golancz@wp.pl . Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2010 o godzinie 15.00.. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 6 (2010-03-04)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy- realizator programu „Bezpieczna przystań", zwraca się  z ofertą realizacji przewozów uczestników szkoleń projektu „Bezpieczna przystań". Czas realizacji szkoleń- czerwiec-październik 2010. Liczba uczestników szkoleń=14 + koordynator. Zakładana ogólna liczba przejechanych kilometrów- 8850. Ogólna liczba godzin postojowych- 300. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową usługi przewozu za 1 km oraz cenę jednostkową godziny postojowej.

  Wymagane jest posiadanie uprawnień do przewozów ludzi potwierdzone odpowiednimi dokumentami.Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.    Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2010 o godzinie 15.00. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl  

 

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 5 (2010-02-01)

W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą Obsługa sekretariatu z podstawami języka angielskiego. Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 23 lat, z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym Liczebność grupy docelowej wynosi 7 osób w tym 7 kobiet. Przewidywany czas realizacji szkolenia: wrzesień/ listopad 2010. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty,.  Czas szkolenia należy podać w godzinach i dniach. Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. dowód wpisu oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych, krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL.  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.    Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2010 o godzinie 15.00. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl                                                                                           

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 4 (2010-02-01)

 W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą Kierowca wózka jezdniowego z  obsługą magazynu. Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 23 lat  z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym Liczebność grupy docelowej wynosi 8 osób w tym 3 kobiety i  5 mężczyzn . Przewidywany czas realizacji szkolenia: sierpień/ październik 2010. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty. Czas szkolenia należy podać w godzinach i dniach. Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. dowód wpisu oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych, krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL.  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.    Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2010 o godzinie 15.00.. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl                                                                                                

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 3 (2010-02-01)

W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera. Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 23 lat z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym Liczebność grupy docelowej wynosi 9 osób w tym 8 kobiet i  1 mężczyzna . Przewidywany czas realizacji szkolenia: lipiec/ wrzesień 2010. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty. Czas szkolenia należy podać w godzinach i dniach. Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. dowód wpisu oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych, krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL.        Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.   Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2010 o godzinie 15.00.. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl                                                                                           

Grzegorz Tomaszewski 

Zapytanie ofertowe nr 2 (2010-02-01)

 W związku z realizowanym projektem systemowym „Bezpieczna przystań" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny kursów/szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

  Jesteśmy zainteresowani ceną szkolenia pod nazwą Aktywne metody poszukiwania pracy. Grupą docelową są osoby w wieku 18 - 23 lata, z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożone wykluczeniem społecznym. Liczebność grupy docelowej wynosi 13 osób w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn . Przewidywany czas realizacji szkolenia: sierpień/ wrzesień 2010. Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, program szkolenia, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto) w odniesieniu do zakładanego czasu szkolenia, termin ważności oferty. Czas szkolenia należy podać w godzinach i dniach. Wskazane jest by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. dowód wpisu oferenta do rejestru instytucji szkoleniowych, krótką informację o doświadczeniu oferenta w realizacji projektów systemowych lub konkursowych z zakresu POKL.    Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4 62-130 Gołańcz, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczyć osobiście przez ogłaszającego ofertę.  Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną w formacie PDF na następujące adresy poczty elektronicznej: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2010 o godzinie 15.00.. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony ogłaszającego ofertę są: Grzegorz Tomaszewski - e-mail - kierownikopsgolancz@wp.pl lub Karolina Poznańska - e-mail - sdsgolancz@wp.pl                                                                                               

Grzegorz Tomaszewski 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2010 (2010-01-11)

W związku z realizacją projektu systemowego „Bezpieczna przystań" priorytet VII działanie 7.1.1 , współfinansowanego ze środków EFS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w ramach prowadzonego rozpoznania cenowego, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym jednostkowej ceny szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe.

Jesteśmy zainteresowani szczególnie następującymi szkoleniami: kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym, obsługa kas fiskalnych z rozpoznawaniem znaków pieniężnych, specjalista BHP, obsługa magazynu, obsługa sekretariatu, kelner/barman. Dopuszczalne są oferty zawierające inne rodzaje szkoleń. Grupą docelową będzie młodzież z terenu miasta i gminy Gołańcz zagrożona wykluczeniem społecznym w przedziale wiekowym 15-25 lat. Liczebność grupy docelowej wynosić będzie  14 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału grupy docelowej na mniejsze.   MGOPS w Gołańczy posiada możliwości przeprowadzenia  szkoleń w posiadanej sali szkoleniowej, tak więc szkolenia nie wymagające specjalistycznego sprzętu i narzędzi będą mogły się odbywać w siedzibie realizatora projektu. Oferty prosimy nadsyłać pocztą na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K.Libelta 4, 62 -130 Gołańcz. MGOPS  w Gołańczy dopuszcza możliwość przesyłania ofert także drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail: sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.plmgops.golancz@wp.pl  Oferty przyjmujemy do dnia 27 stycznia 2010 roku. Przewidywany okres realizacji szkoleń - czerwiec - listopad 2010. Uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji są Grzegorz Tomaszewski - tel. 067 34 999 99 , 512 212 742 oraz Karolina Poznańska - tel. 512 220 097  

Grzegorz Tomaszewski  

Zapytanie ofertowe nr 4 (2009-07-13)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy - realizator projektu „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej wraz z programem, na przeprowadzenie 6 godzin warsztatów prawniczych dla dziewięcioosobowej grupy osób składającej się z pięcioosobowej grupy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym i czteroosobowej grupy osób nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących dzieci. Celem powyższych warsztatów jest wzrost poziomu wiedzy uczestników w zakresie znajomości przepisów prawa i umiejętności ich prawidłowej interpretacji (zwłaszcza prawa pracy i prawa cywilnego) co ma przyczynić się do wzrostu umiejętności społecznych. Pożądane jest dostarczenie uczestnikom autorskiego opracowania w formie broszury na w/w tematy.

     Miejsce prowadzenia warsztatów- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy ul. Karola Libelta 4. Niezbędnym wymogiem dla osoby prowadzącej warsztaty jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu prawa, prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie oraz doświadczenie zawodowe w tego typu pracy. Przy wyborze wykonawcy warsztatów, realizator projektu będzie się kierował zaproponowaną ceną za 1h prowadzonych warsztatów oraz potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym kandydatów. Cena powinna zawierać koszty dojazdu do siedziby organizatora.

 Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa do dnia 15 sierpnia 2009. Przewidywany termin warsztatów obejmuje miesiące październik/listopad. Oferty cenowe prosimy złożyć do piątku 31 lipca 2009r do godz. 14°° w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy przy ul. Karola Libelta 4. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie ofert drogą elektroniczną na następujące adresy poczty elektronicznej:  kierownikopsgolancz@wp.pl , mgops.golancz@wp.pl .Odpowiedzi na pytania dodatkowe udzielają kierownik projektu- Grzegorz Tomaszewski- tel.kom. 0512 212 742

                                                                                                Grzegorz Tomaszewski

Zapytanie ofertowe nr 3 Drzwi przesuwane (2009-07-07)

W związku z prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy rozpoznaniem cenowym, prowadzonym w związku z projektem „Bezpieczna przystań" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy do zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zapytanie o cenę wykonania i montażu 2 drzwi przesuwanych ściennych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy. Niezbędnym wymogiem jest zapewnienie dobrej izolacji akustycznej od pozostałych pomieszczeń przez jedne z w/w drzwi. W celu sporządzenia oferty cenowej zapraszamy Państwa na wizytację w siedzibie zamawiającego (Środowiskowy Dom Samopomocy - Gołańcz, ul. Libelta 4 w godzinach od 8°° do 15°°). Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Kierownik ŚDS - Pani Hanna Domagalska oraz Kierownik MGOPS Grzegorz Tomaszewski. Telefony kontaktowe znajdują się na stronie www.mgopsgolancz.pl oraz www.bezpiecznaprzystan.pl  Oferty cenowe prosimy złożyć do wtorku 14.07.2009r do godziny 14³° w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. Karola Libelta 4. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adresy e-mail- sdsgolancz@wp.pl , kierownikopsgolancz@wp.pl , mgops.golancz@wp.pl . Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wybór oferenta nastąpi w dniu 15 lipca 2009r do godz.14°°. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

Zapytanie ofertowe nr 2 Warsztaty psychologiczne (2009-07-07)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy - realizator projektu „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej wraz z programem, na przeprowadzenie 12 godzin warsztatów psychologicznych dla pięcioosobowej grupy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 6 godzin warsztatów psychologicznych dla czteroosobowej grupy osób nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących dzieci. Celem powyższych warsztatów jest rozwinięcie w uczestnikach poczucia własnej wartości i tożsamości, zwiększenie ich motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz pobudzenie aktywności do samodzielnego poszukiwania pracy. Miejsce prowadzenia warsztatów- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy ul. Karola Libelta 4. Niezbędnym wymogiem dla osoby prowadzącej warsztaty jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii oraz doświadczenie zawodowe w tego typu pracy. Przy wyborze wykonawcy warsztatów, realizator projektu będzie się kierował zaproponowaną ceną za 1h prowadzonych warsztatów oraz potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym kandydatów. Cena powinna zawierać koszty dojazdu do siedziby organizatora.  Z wybranym wykonawcą organizator podpisze umowę cywilno-prawną na wykonanie tej pracy. Przewidywany termin warsztatów, wrzesień-październik 2009  Oferty cenowe prosimy złożyć do piątku 17 lipca 2009r do godz. 14°° w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy przy ul. Karola Libelta 4. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie ofert drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail- kierownikopsgolancz@wp.pl   , sdsgolancz@wp.pl , mgops.golancz@wp.pl   Odpowiedzi na pytania udzielają kierownik projektu oraz koordynator, których numery telefonów znajdują się na stronie www.bezpiecznaprzystan.pl  W przypadku nadejścia ofert równoważnych dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych czynności mających na celu wyłonienie najlepszego wykonawcy.

Zapytanie Ofertowe nr 1 (2009-01-14)

W związku z realizacją projektu systemowego „Bezpieczna przystań" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje zawodowe. Nie ma ograniczeń co do rodzaju szkoleń. Prosimy uwzględnić tylko liczebność grup docelowych- 7 osób dorosłych powyżej 25 roku życia oraz 7 osób w wieku 18-25 lat. Oferty przyjmujemy pocztą lub bezpośrednio, na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, 62-1300 Gołańcz ul. Libelta 4 oraz pocztą elektroniczną (e-mail mgops.golancz@wp.pl ). Z uwagi na termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu /30 stycznia 2009/ prosimy o jak najszybsze nadsyłanie ofert. Osoba uprawnioną do udzielania informacji dodatkowych jest kierownik Ośrodka Grzegorz Tomaszewski / tel.kom. 697 072 713/.

Grzegorz Tomaszewski Data wytworzenia informacji-14.01.2009

(0000-00-00)